Rôzne Európske smernice, normy a predpisy priamo alebo nepriamo vplývajú na ovblasť vetrania. Tu sú niektoré príklady:

Smernica o energetickej hospodárnosti budov (EPBD)

Cieľom EPBD (Energy Performance of Buildings Directive, Directive 2002/91/CE zo dňa 16.12.2012) je  podpora znižovania energetickej náročnosti budov Európskeho spoločenstva.

Táto smernica je založená na piatich princípoch:

1. Všeobecný rámec metódy výpočtu celkovej energetickej hospodárnosti budov. Spoločná metodika výpočtu by mala zahŕňať všetky prvky, ktoré určujú energetickú účinnosť a nielen kvalitu izolácie budov. Tento integrovaný prístup by mal vziať do úvahy prvky, ako napríklad vykurovanie, chladenie, osvetlenie, vetranie, umiestnenie budovy a jej orientáciu.

2. Uplatnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť nových budov.

3. Uplatnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť veľkých existujúcich budov, ktoré sa významne obnovujú; členské štáty sú povinné stanoviť minimálne štandardy.

4. Energetická certifikácia budov (nové, súčasné a verejné budovy), zobrazenie certifikátov a ďalšie dôležité informácie (certifikácia by nemala byť viac ako päť rokov). Osvedčenie musí byť vystavené v priebehu výstavby, predaja alebo prenájmu budovy. Týmto návrhom je dotknutý najmä prenájom v záujme toho, aby vlastník budovy urobil potrebné merania a opatrenia týkajúce sa hospodarnosti budovy, keďže vo všeobecnosti neplatí priamo náklady za energie. V priebehu výstavby, predaja alebo prenájmu, musí byť osvedčenie o energetickej hospodárnosti budovy predložené majiteľovi, príp. potenciálnemu kupujúcemu alebo nájomcovi.

5. Pravidelná kontrola kotlov a klimatizačných systémov v budovách a navyše posúdenie vykurovacích zariadení, v ktorých sú kotly staršie ako 15 rokov. Tieto klauzuly boli prenesené do národných predpisov.
Smernica umožnuje tvorbu Diagnostiky energetickej náročnosti (EPD – Energy Performance Diagnostic) a certifikátov úspor energie (ESC – Energy Saving Certificates).

Prepracovaná verzia EPBD bola publikovaná v júny 2010:  môžte si ju stiahnúť tu.

Európske normy pre vetranie

CEN (European Committee for Standardization – Európsky výbor pre normalizáciu) je v súčasnosti zodpovedný za normy a predpisy týkajúce sa vetrania budov. Niektoré z najviac používaných noriem sú nasledovné:

 • STN EN 13141-1 – Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov.
  Časť 1: Externé a interné montovateľné zariadenia na dopravu vzduchu
 • STN EN 13141-2 – Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov.
  Časť 2: Koncové zariadenia na odvod a prívod vzduchuv
 • STN EN 13141-3 – Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov.
  Časť 3: Rozsah odsávacích nadstavcov na použitie v obytných priestoroch
 • STN EN 13141-4 – Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov.
  Časť 4: Ventilátory používané v systémoch vetrania obytných priestorov
 • STN EN 13141-6 – Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov.
  Časť 6: Blokový systém na odvod vzduchu v bytovej jednotke
 • STN EN 13141-7 – Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov.
  Časť 7: Skúšanie vlastností jednotiek na prívod a odvod vzduchu (vrátane spätného získavania tepla) vetracích mechanických systémov pre jednu bytovú jednotku
 • STN EN 13141-9 – Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov.
  Časť 9: Vonkajšie montovateľné zariadenia na riadenie vlhkosti a dopravu vzduchu
  –  prívodné štrbiny vzduchu
 • STN EN 13141-10 – Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov.
  Časť 10: Koncové zariadenie na reguláciu extraktu vlhkosti
 
 

air intake slots