Výhody dopytom riadeného vetrania

Najefektívnejší spôsob ako vyvážiť kvalitu vnútorného vzduchu a úspory energie pri vetraní.

 

Vo všeobecnosti platí, že väčšina systémov na distribúciu vody pracuje na požiadanie, teda nie trvalo. Prečo by to malo byť inak, pokiaľ ide o vetranie? Pričom tiež platí, že každý kubický meter čerstvého vzduchu, ktorý sa má ohrievať počas celej vykurovacej sezóny, má značné ekonomické a environmentálne náklady!

Koncept vetrania riadeného podľa potreby (požiadavky) spočíva na zásade zabezpečiť obyvateľom správne množstvo čerstvého vzduchu, vždy a len keď je to potrebné. Vďaka inteligentnému riadeniu prietoku vzduchu (riadeného podľa potreby) sa šetrí energiou vždy, keď je potreba vetrania nízka alebo nulová, čo môže predstavovať viac ako polovicu času. Naopak, činnosť, pri ktorej dochádza k znečisťovaniu vnútorného ovzdušia, ako sú napríklad príprava jedla v kuchyni, sprchovanie alebo aj uvoľňovanie zápachových metabolických zlúčenín, vyvoláva potrebu rýchlejšej ventilácie, aby sa znečistenie rýchlo odstránilo.

Preto vetranie riadené podľa potreby v každej chvíli ponúka plne automatizovanú optimalizáciu kvalitu vnútorného vzduchu pri čo najnižšej spotrebe tepla. Každý Aereco ventilačný systém je navrhnutý na tomto (DCV) koncepte vetrania riadeného podľa požiadaviek, ktoré okrem efektivity a pohodlia užívateľov, má mnoho ďalších výhod.​

 

 
 

Aereco ventilation system

Lepšia výmena vzduchu pre väčšie pohodlie

Priorizovaním väčšieho objemu výmeny vzduchu pre miesta, ktoré to najviac potrebujú, prispievajú riadené ventilačné systémy spoločnosti Aereco k zlepšeniu kvality ovzdušia v bytoch. V miestnosti, ktorá je obsadená viac sa zvyšuje aj jej relatívna vlhkosť; prívodné šrbiny vzduchu sa otvárajú viac, aby sa zvýšilo prúdenie vzduchu a lepšie sa odvádzal opotrebovaný vzduch. Rovnako vo vlhkých miestnostiach (kuchyňa, kúpeľňa, toalety atď.) dochádza k zvyšovaniu relatívnej vlhkosti čo spôsobuje otvorenie odsávacích mriežok čím sa zvyšuje prúdenie vzduchu a tým sa rýchlejšie odvádza samotný opotrebovaný vzduch.

 
 

exhaust grilles

Ochrana pred vlhkosťou

Vyššia relatívna vlhkosť vzduchu generovaná dýchaním a inou ľudskou činnosťou napríklad v kuchyni alebo v sprche môže viesť k deštruktívnej kondenzácii, pri ktorej môžu rásť plesne. Ak sa relatívna vlhkosť nebezpečne zvýši, odsávacie mriežky citlivé na vlhkosť sa otvoria, aby odviedli prebytočnú vlhkosť a eliminovali riziko kondenzácie.

Znížená a regulovaná spotreba tepla

Vetranie je často zodpovedné za veľký podiel tepelných strát v obydlí, niekedy až 50%. Aj keď to platí pre väčšinu tradičných ventilačných procesov, systémy Aereco eliminujú straty z vetrania v menej obsadených miestnostiach automatickým znižovaním prietoku vzduchu.

Ďalšie výhody

Okrem kombinácie kvality vnútorného vzduchu a optimalizácie úspor energie Aereco vetranie riadené podľa dopytu ponúka mnoho nepriamych výhod vyplývajúcich zo zníženia priemerného prietoku vzduchu:

• Znížená priemerná spotreba energie odsávacieho ventilátora riadeného podľa potreby

Znížením priemerného prietoku vzduchu umožňujú ventilačné systémy riadené podľa potreby, aby odsávací ventilátor pracoval hlboko pod maximálnym prietokom vzduchu, a teda pri veľmi malom výkone (a teda aj príkone).

• Menšie zanesenie filtrov, potrubí a výustiek

Prirodzene znížený prietok vzduchu riadeného vetrania podľa potreby vedie k zníženiu celkového množstva častíc, ktoré môžu upchať komponenty tvoriace ventilačný systém, čo je priamo úmerné celkovému objemu vzduchu vymeneného ventilačným systémom za dané obdobie. Údržbu vzduchotechnického potrubia a filtrov (ak sú použité) je možné teda znížiť pomocou odsávacieho ventilátora riadeného podľa potreby.

• Predĺžená životnosť odsávacích ventilátorov riadených podľa požiadavky

Znížením priemerného prietoku vzduchu v priebehu celého roka sa znížuje zaťaženie odsávacích ventilátorov, a tým zvyšuje ich životnosť. Je to preto, že životnosť odsávacieho ventilátora závisí najmä od výkonu, pri ktorom pracuje, a tento výkon priamo súvisí s požiadavkou na priemernú výmenu vzduchu ventilačným systémom.

• Väčšia dostupnosť tlaku a prietoku vzduchu pre ostatné odsávacie mriežky

V systéme spoločného vzduchotechnického potrubia, ktorý slúži viacerým miestnostiam v rámci domu, či bytu alebo aj viacerým bytom v rámci bytového domu (centrálne stupačky), umožňuje modulácia prúdenia vzduchu zabrániť preťaženiu vzduchových potrubí zbytočnými prietokmi neopotrebovanému vzduchu, ako by to bolo v prípade systému s konštantným vetraním vzduchu. Takže miestnosti alebo obydlia s nízkou požiadavkou na prúdenie vzduchu uvoľňujú priestor vzduchového potrubia pre miestnosti alebo obydlia s vyššou potrebou vetrania. Tieto potom môžu využívať plný výkon vetrania riadeného podľa potreby, z celého tlakového a prietokového potenciálu vzduchotechnického potrubia, pričom sa straty vo vzduchovodoch optimalizujú a znižujú.

• Zmenšená veľkosť vzduchotechnického potrubia umožňuje úsporu cenného podlahového priestoru

Pri regulovanom vetraní podľa požiadaviek umožňuje modulácia prúdenia vzduchu zmenšenie veľkosti ventilačného potrubia, pričom sa využíva skutočnosť, že v centrálnych systémoch nie všetky odsávacie mriežky pracujú súčasne na maximálnej úrovni. Tento jav, nazývaný tiež dispečing času prúdenia vzduchu, bol overený počas mnohých meraní v reálnej prevádzke uskutočňovaných spoločnosťou Aereco. Vzduchovody je preto možné dimenzovať na celkový prúd vzduchu nižší ako súčet maximálnych prietokov vzduchu, na rozdiel od systému vetrania s konštantným prietokom vzduchu, kde veľkosť potrubia zodpovedá prísnemu súčtu jednotlivých prietokov vzduchu. Takéto použitie menších vzduchových potrubí tak môže umožniť zníženie celkovej podlahovej plochy potrebnej na vedenie potrubí.

Ako to funguje?

Tým, že Aereco DCV vetracie systémy zabezpečujú výmenu objemu vzduchu podľa aktuálnej požiadavky užívateľov, znižujú tak tepelné straty spôsobené vetraním, zlepšujú kvalitu vnútorného vzduchu a obmedzujú problémy s vlhkosťou a odpovedajú tiež na nasledujúce výzvy:

Inteligentné rozloženie prúdenia vzduchu vo vnútri obydlia

Aereco systém riadený podľa požiadaviek optimalizuje distribúciu vzduchu v byte: vďaka prívodným štrbinám vzduchu citlivým na vlhkosť smeruje najviac vzduchu do miestností, ktoré to najviac potrebujú. Týmto spôsobom systém obmedzuje tepelné straty v neobývaných miestnostiach a poskytuje dobré vetranie tam, kde je to potrebné. Rovnaký princíp sa používa aj pri odsávaní opotrebovaného vzduchu prostredníctvom regulovaných odsávacích mriežok.

Pretože počet a aktivita obyvateľov v bytoch sa v priebehu času mení, mení sa aj potreba výmeny vzduchu

Aereco ventilačné systémy s reguláciou vzduchu podľa požiadavky automaticky modulujú prietoky podľa menicej sa úrovni znečistenia vo vnútri každého obydlia. Zvyšovanie vnútorného znečistenia je obvykle sprevádzané zvyšovaním relatívnej vlhkosti, ktoré spôsobuje otváranie prívodných štrbín vzduchu citlivých na vlhkosť obdobne ako odsávacích mriežok. V obydliach, kde je nižšia obsadenosť, sa všetky terminály otvárajú menej, čo šetrí energiu.

Tlak a prietok vzduchu sú vybalacované

V bytových domoch, ktoré využívajú pasívne komínové vetranie alebo hybridné vetranie, komínový efekt prirodzene uprednostňuje nižšie poschodia pred vyššími poschodiami, čím vytvára väčší tlak na nižšie poschodia. Vlhkosťou regulovaný ventilačný systém kompenzuje nedostatok tlaku v horných poschodiach tým, že (pre danú vlhkosť) viac otvára klapky regulovaných komponentov a vyvažuje tak prietoky vzduchu pozdĺž celej ventilačnej šachty.